14. januar 2013

Dette dokument beskriver de generelle betingelser, der gælder i forholdet mellem: Xilo Systems ApS

Carit Etlars Vej 6, 3
1814 Frederiksberg
Cvr nr.: 34617414
(herefter “Xilo”)  og købere af Xilos serviceydelser (herefter “Kunde” eller “Kunden”).

Sammen med de valg af serviceydelser, Kunden til enhver tid har foretaget gennem Xilos systemer, udgør dette dokument det komplette aftalegrundlag mellem Xilo og Kunden (herefter “Aftalen”).

1. Generelt

Xilo udvikler og driver serviceydelser indenfor sagsstyring særligt henvendt til virksomheder.

Det er en forudsætning for at indgå denne Aftale, at Kunden er en virksomhed med eget CVR-nummer. Aftalen indgås mellem Xilo og Kunden, og det er Kundens ansvar, at de personer, Kunden giver adgang til systemet (”Brugere”), er informeret om relevante betingelser og vilkår vedrørende Aftalen.

Som Kunde indvilliger du i, at Xilo kan fremsende meddelelser vedrørende Aftalen via e-mail. Du forpligter dig til, at dine kontaktinformationer, inkl. e-mail adresse, postadresse, virksomhedsnavn og kontaktperson, til stadighed er opdateret.

Xilo bestræber sig på at levere hurtigst muligt. Leveringen af serviceydelser har fundet sted, når serviceydelsen er idriftsat, og kunden notificeret herom pr. e-mail.

Det er ikke tilladt for Kunden at videresælge Xilos serviceydelser.

2. Serviceydelsens betingelser

Xilo udbyder sagssystemer i abonnementsform til virksomheder – herefter “XiloSag”.

Abonnementet afregnes kvartalsvis forud, dog undtaget forbrug af SMS’er, der afregnes kvartalsvis bagud, jfr. Xilos prisliste.  Abonnementet; pris for forbrug af data samt SMS-takster reguleres årligt iht. prisindex.

2.1 XiloSag

Følgende er inkluderet:

  • Oprettelse.
  • Support pr. telefon og e-mail på hverdage 10-15.
  • Et antal gratis SMS’er.
  • Abonnementet dækker 1 GB trafik pr. måned, 5 Gb diskplads og 5 GB database plads, herefter afregnes særskilt pr. forbrugt GB jfr. Xilos prisliste.

2.2 Gratis Prøveperiode

Xilo tilbyder en gratis prøveperiode på XiloSag under følgende betingelser:

  • Kunden får mulighed for gratis at afprøve XiloSag i op til 30 dage.
  • Prøveperioden er beregnet til afprøvning, og kan anvendes kommercielt.
  • Kunden kan kun bestille prøveperioden én gang, med mindre andet aftales med Xilo.
  • Kunden kan ved prøveperiodens udløb vælge at abonnere på XiloSag.
  • Hvis kunden ikke ønsker at indgå en aftale med Xilo, når prøveperioden er udløbet, slettes alle Kundens data.

3. Betalingsbetingelser

Faktura fremsendes til Kunden via e-mail. Kunden til enhver tid se forbrugsydelser og saldooplysninger på www.xilo.dk.

Såfremt abonnementet ikke er betalt indenfor betalingsfristen, har Xilo ret til at spærre adgangen til systemet.
Adgangen til XiloSag vil først blive reetableret, når det fulde beløb inkl. eventuelle gebyrer og renter er modtaget af Xilo. Er det fulde beløb ikke betalt inden 20 dage fra 1. rykker, har Xilo ret til at slette Kundens data.

Xilo har desuden ret til at lade sagen overgå til inkasso.

4. Ændringer

Xilo kan foretage ændringer i priser og vilkår med 14 dages varsel. Xilo frigiver jævnligt nye versioner af XiloSag og forbeholder sig ret til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af systemet. Kunden har ikke mulighed for at fravælge disse ændringer.

5. Support og Drift

Xilo afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt og i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag-fredag fra kl. 10.00 til kl. 17.00). Henvendelser kan ske telefonisk til 92 45 51 50, eller via e-mail til [email protected]. Udenfor dette tidsrum, herunder helligdage, vil telefonisk support blive faktureret i henhold til Xilos gældende takst for konsulentydelser.

Xilo forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse eller indskrænke mulighederne for anvendelse af serviceydelserne på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.

Xilo kan til enhver tid uden varsel foretage tekniske ændringer i produktet af hensyn til driften. Nogle forhold kan skabe forstyrrelser, der blandt andet kan medføre, at systemet er utilgængeligt mv. Xilo tilstræber at afhjælpe fejl i egne systemer og netværk hurtigst muligt, ligesom Xilo hurtigst muligt vil videregive fejlmelding til anden leverandør, såfremt en fejl eller forstyrrelse kan henføres hertil.

Reetablering af data i XiloSag efter kundens ønske, udføres efter regning i henhold til Xilos gældende takst for konsulentydelser.

6. Ansvar

Xilo er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Xilo er dog i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, driftstab eller andre indirekte tab. Xilo kan ikke gøres erstatsningsansvarlig overfor tab af Kundens data. Anvendelse af XiloSag er på Kundens eget ansvar.

Xilo kan ikke gøres ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder krig, oprør, sabotage, naturkatastrofer, strejker, lock-out, boykot eller blokade.

7. Opsigelse og ophør af Aftalen

Kunden kan til enhver tid opsige sit abonnement. Opsigelsen effektueres ved udgangen af den igangværende abonnementsperiode.

Opsigelsen skal ske skriftlig til Xilo på e-mail.

Xilo forbeholder sig ret til efter opsigelsestidspunktet at opkræve betaling for forbrugsydelser, der er benyttet af Kunden før ophørstidspunktet.

Xilo kan ophæve Aftalen uden varsel, hvis Kunden har misligholdt Aftalen.

Xilo er berettiget til uden varsel og ansvar at afbryde forbindelsen og ophæve denne Aftale, såfremt Kunden forårsager forstyrrelser i Xilos systemer.

Xilo kan i øvrigt opsige Aftalen med varsel på minimum 1 måned, herunder hvis Xilo ophører med at udbyde serviceydelserne.

8. Overdragelse

Kunden kan ikke, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Xilo, overdrage Aftalen til en ny Kunde.

Xilo kan til enhver tid overdrage Aftalen eller dele heraf til et med Xilo koncernforbundet selskab, eller som et led i en samlet overdragelse af Xilos aktiviteter til tredjemand.

9. Personoplysninger

Xilos behandling af personoplysninger er omfattet af persondataloven (Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger).

Xilo behandler alene personoplysninger på Kundens vegne efter instruks fra Kunden. Xilo træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

10. Tavshedspligt

Xilo har tavshedspligt om alle informationer vedrørende Kundens kunder.

11. Tvister

Klager, der udspringer af Aftalen, herunder i anledning af uenighed mellem Xilo og Kunden om regnings- eller abonnementsforhold, skal indsendes skriftligt (fx. via e-mail) til Xilo.

Tvister kan endvidere af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

Tvister afgøres efter dansk ret. Retssager mellem Xilo og Kunden skal anlægges ved Københavns Byret.